Зеления Бургас
Фондацията
Мисия
Зеленият БУРГАСФондация "Зеленият Бургас" подпомага и подкрепя опазването на околната среда, съхраняването на природните ресурси и прилагането на принципите на устойчивото развитие в местен, национален и международен мащаб.

Цели
Основни цели на фондацията съгласно устава й са:
- Да повишава екологичното съзнание и осведоменост на обществеността, учащите се, властите и частните предприятия.
- Да подпомага властите и промишлеността в процеса на преход и изпълнение на европейските екологични директиви и норми.
- Да провежда консултации за държавни, частни предприятия и власти в областта на общия мениджмънт, екологичен мениджмънт, екологични технологии и опазване на околната среда.

Статут
Фондацията е независима, неправителствена и нестопанска организация. Регистрирана е в БОС на 14.01.1999 г. в съответствие със ЗЛС.


Проекти