Зелена младежка академия
Рамки на общия Европейски живот
Насърчаване на участието в демократизацията на местно ниво
Иновационно обучение на възрастни за устойчиво развитие на селските региони 2008-2010
01/2007- 08/2007 Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху защитена местност Вая от реализацията на Интегриран воден проект за град Бургас ? ИСПА мярка 2005/BG/16/Р/РА/003
Кампания ?Разумен избор? в подкрепа на биологичното производство и потреблението на биологични храни